Skip to content

September 2020

ไวน์ดีต่อสุขภาพจริงหรือ

  • by

นั่งฟังบรรยายเรื่องสุขภาพมาสองชั่วโมงเต็มๆ มาตอนเวลาใกล้จะจบการบรรยายตามเวลา ท่านผู้บรรยายก็เปิดทีเด็ดออกมาข้อหนึ่งว่า ทานไวน์วันละแก้ว หรือ สองแก้ว จะมีผลตีต่อสุขภาพ แล้วท่านก็พูดเลยต่อไปถึงเรื่องข้อควรปฏิบัติในการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองข้ออื่นๆ ต่อไป ผมนั่งอยู่แถวหลังสุดมันเลยได้ยินไม่ค่อยชัด ฟังไม่ถนัดเลยไม่แน่ใจว่าท่านผู้บรรยาย พูดไว้อย่างไรกันแน่ ว่าควรทานไวน์วันละแก้วถึงสองแก้ว หรือ วันละขวดถึงสองขวด การดูแลสุขภาพแนวนี้น่าสนใจมาก การปฏิบัติก็ง่าย ไหนๆก็ริจะเป็นผู้ที่สนใจและใส่ใจสุขภาพด้วยตัวเองกันแล้ว เราก็ควรที่จะเริ่มกันข้อที่ง่ายๆและถูกจริตผู้ปฏิบัติอย่างเช่นข้อนี้กันก่อน ผมจึงรีบไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมให้มันแน่นๆเข้าไว้ เพื่อเวลาสลิปบัตรเครดิตมันส่งไปที่บ้าน เมียถามจะได้มีข้ออ้างที่หนักแน่นน่าเชื่อถือหน่อย พอเข้ามาศึกษาข้อมูลกันอย่างจริงๆจัง พบว่า มีคนที่ศึกษาข้อมูลเรื่องนี้อย่างจริงๆและจังๆ มากกว่าเรายังมีอีกเยอะ นายซูทเฟ้นท์ สตูร์ดี้ นักวิจัยชาวฮอลแลนด์ ทำการศึกษาเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องถึงสี่สิบปี ตั้งแต่ปี ๑๙๖๐ ศึกษามาถึง ปี ๒๐๐๐ ได้ข้อสรุปมาไม่ถึงบรรทัดว่า การดื่มไวน์ในปริมาณที่พอเหมาะจะช่วยให้ลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดในสมอง นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยออกมาสนับสนุนอีกหลายสำนัก เช่นสถาบันไกเซอร์ เพอร์มาเน้นเต้ ของเยอรมันสรุปว่าการดื่มไวน์ในปริมาณที่พอเหมาะจะลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคมะเร็งที่ปอด นักวิจัยจากโรงพยาบาลกลางโตรอนโต แคนานดาวิจัยแล้วพบว่า การดื่มไวน์ไม่เกินวันละ… Read More »ไวน์ดีต่อสุขภาพจริงหรือ

งานดูแลผู้สูงอายุมีความต้องการสูง

  • by

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และหลายประเทศทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นกัน จึงต้องเตรียมแผนรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการบริหารประเทศและปัญหาด้านอื่นๆ ที่จะตามมา โดยนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด หามาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา อาทิ การขยายอายุเกษียณ การสนับสนุนให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุ ส่งเสริมการออม การเพิ่มทักษะและการจัดหางานให้เหมาะสมกับแรงงาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมคนทำงานเพื่อดูแลผู้สูงอายุด้วยผู้สูงอายุส่วนหนึ่งอาจยังสามารถประกอบอาชีพและดูแลตัวเองได้ แต่จะมีผู้สูงอายุอีกกลุ่มที่มีความจำเป็นต้องมีคนคอยดูแลใกล้ชิด อาทิ ผู้สูงวัยที่มีโรคประจำตัว ร่างกายไม่แข็งแรง หรือเป็นผู้ป่วยติดเตียง กพร.จึงตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงมอบหมายให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศที่มีความพร้อม ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อผลิตคนทำงานในด้านนี้ออกสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งแนวโน้มความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แจงสิทธิ 13 ข้อ ของ สว.ตาม พรบ.ผู้สูงอายุ

  • by

แจงสิทธิ 13 ข้อ ของ สว.ตาม พรบ.ผู้สูงอายุ สิทธิ และ สวัสดิการของผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 มีทั้งสิ้น 13 ข้อ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปควรรับทราบ ประกอบด้วย 1. การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข 2. การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสาร 3. การประกอบอาชีพหรือการฝึกอาชีพที่เหมาะสม 4. การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจการทางสังคม 5. การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุ 6. การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 7. การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ 8. การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาผลประโยชน์หรือถูกทอดทิ้ง 9. การให้คำแนะนำปรึกษา หรือการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดีหรือในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว 10. การจัดหาที่พักอาศัย ยานพาหนะ เครื่องนุ่งห่ม 11.… Read More »แจงสิทธิ 13 ข้อ ของ สว.ตาม พรบ.ผู้สูงอายุ

หกมาตรการยกระดับคุณภาพชีวิต สว.

  • by

จากนโยบายของรัฐบาล ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมประเทศไทย เข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหลักใน 6 กระทรวง ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ได้แก่ กระทรวง พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ “ก้าวสู่วิถีปรกติใหม่ในสังคมสูงวัย ผนึกภาคีเครือข่ายหลักทั้ง 6 กระทรวง พร้อมอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน สำหรับมาตรการหลัก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกวัย ประกอบด้วย 6 มาตการ ได้แก่ ๑.การสร้างระบบคุ้มครองและสวัสดิการผู้สูงอายุ, ๒.ส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ, ๓.ระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ, ๔.ปรับสภาพแวดล้อมชุมชนและบ้านให้ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ, ๕.ธนาคารเวลา สำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย ๖.และการสร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ นอกจากนี้ ยังมุ่งยกรับดับความร่วมมือเสริมพลังสังคมสูงอายุ การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับให้เอื้อต่อการทำงานด้านผู้สูงอายุ การปฏิรูประบบข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ… Read More »หกมาตรการยกระดับคุณภาพชีวิต สว.