Skip to content

แจงสิทธิ 13 ข้อ ของ สว.ตาม พรบ.ผู้สูงอายุ

  • by

แจงสิทธิ 13 ข้อ ของ สว.ตาม พรบ.ผู้สูงอายุ

สิทธิ และ สวัสดิการของผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 มีทั้งสิ้น 13 ข้อ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปควรรับทราบ ประกอบด้วย 1. การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข 2. การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสาร 3. การประกอบอาชีพหรือการฝึกอาชีพที่เหมาะสม 4. การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจการทางสังคม 5. การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุ 6. การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 7. การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ

8. การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาผลประโยชน์หรือถูกทอดทิ้ง 9. การให้คำแนะนำปรึกษา หรือการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดีหรือในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว 10. การจัดหาที่พักอาศัย ยานพาหนะ เครื่องนุ่งห่ม 11. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 12. การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี และ 13. การดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง รวมถึงข้อมูลระบบสวัสดิการเพิ่มเติมสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง สถานสงเคราะห์บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 และกองทุนผู้สูงอายุ

Leave a Reply