Skip to content

Uncategorized

งานดูแลผู้สูงอายุมีความต้องการสูง

  • by

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และหลายประเทศทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นกัน จึงต้องเตรียมแผนรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการบริหารประเทศและปัญหาด้านอื่นๆ ที่จะตามมา โดยนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด หามาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา อาทิ การขยายอายุเกษียณ การสนับสนุนให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุ ส่งเสริมการออม การเพิ่มทักษะและการจัดหางานให้เหมาะสมกับแรงงาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมคนทำงานเพื่อดูแลผู้สูงอายุด้วยผู้สูงอายุส่วนหนึ่งอาจยังสามารถประกอบอาชีพและดูแลตัวเองได้ แต่จะมีผู้สูงอายุอีกกลุ่มที่มีความจำเป็นต้องมีคนคอยดูแลใกล้ชิด อาทิ ผู้สูงวัยที่มีโรคประจำตัว ร่างกายไม่แข็งแรง หรือเป็นผู้ป่วยติดเตียง กพร.จึงตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงมอบหมายให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศที่มีความพร้อม ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อผลิตคนทำงานในด้านนี้ออกสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งแนวโน้มความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แจงสิทธิ 13 ข้อ ของ สว.ตาม พรบ.ผู้สูงอายุ

  • by

แจงสิทธิ 13 ข้อ ของ สว.ตาม พรบ.ผู้สูงอายุ สิทธิ และ สวัสดิการของผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 มีทั้งสิ้น 13 ข้อ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปควรรับทราบ ประกอบด้วย 1. การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข 2. การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสาร 3. การประกอบอาชีพหรือการฝึกอาชีพที่เหมาะสม 4. การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจการทางสังคม 5. การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุ 6. การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 7. การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ 8. การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาผลประโยชน์หรือถูกทอดทิ้ง 9. การให้คำแนะนำปรึกษา หรือการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดีหรือในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว 10. การจัดหาที่พักอาศัย ยานพาหนะ เครื่องนุ่งห่ม 11.… Read More »แจงสิทธิ 13 ข้อ ของ สว.ตาม พรบ.ผู้สูงอายุ

หกมาตรการยกระดับคุณภาพชีวิต สว.

  • by

จากนโยบายของรัฐบาล ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมประเทศไทย เข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหลักใน 6 กระทรวง ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ได้แก่ กระทรวง พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ “ก้าวสู่วิถีปรกติใหม่ในสังคมสูงวัย ผนึกภาคีเครือข่ายหลักทั้ง 6 กระทรวง พร้อมอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน สำหรับมาตรการหลัก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกวัย ประกอบด้วย 6 มาตการ ได้แก่ ๑.การสร้างระบบคุ้มครองและสวัสดิการผู้สูงอายุ, ๒.ส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ, ๓.ระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ, ๔.ปรับสภาพแวดล้อมชุมชนและบ้านให้ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ, ๕.ธนาคารเวลา สำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย ๖.และการสร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ นอกจากนี้ ยังมุ่งยกรับดับความร่วมมือเสริมพลังสังคมสูงอายุ การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับให้เอื้อต่อการทำงานด้านผู้สูงอายุ การปฏิรูประบบข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ… Read More »หกมาตรการยกระดับคุณภาพชีวิต สว.

A Simple Guide to Design Thinking

Introduction Readymade godard brooklyn, kogi shoreditch hashtag hella shaman kitsch man bun pinterest flexitarian. Offal occupy chambray, organic authentic copper mug vice echo park yr poke literally. Ugh coloring book fingerstache schlitz retro cronut man bun copper mug small batch trust fund ethical bicycle rights… Read More »A Simple Guide to Design Thinking