Skip to content

การป้องกันโรคโควิท 19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ

  • by

การป้องกันโรคโควิท 19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ

อัตราการเสียชีวิตแบ่งตามกลุ่มอายุ:
 0-9 ร้อยละ 0.0
 10-19 ร้อยละ 0.0
 20-29 ร้อยละ 0.2
 30-39 ร้อยละ 0.6
 40-49 ร้อยละ 1.9
 50-59 ร้อยละ 4.0
 60-69 ร้อยละ 3.7
 >70 ร้อยละ 12.1

 จะเห็นได้ชัดว่า  กลุ่มผู้ที่เป็นเป้าหมายของการโจมตี  ของเชื้อไวรัสโควิท 19 ที่เปราะบางที่สุดได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ห้าสิบขึ้นไป  อันเป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานต่ำ มีการติดเชื้อได้ง่าย ดังนั้น  ท่าน สว.ทุกๆท่านควรมีความรู้ติดตัวไว้เกี่ยวกับเรื่องการระวังป้องกันตัวเองให้พ้นจากความเสี่ยงในการติดเชื้อ.

Leave a Reply