Skip to content

หกมาตรการยกระดับคุณภาพชีวิต สว.

  • by

จากนโยบายของรัฐบาล ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมประเทศไทย เข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหลักใน 6 กระทรวง ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ได้แก่ กระทรวง พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ “ก้าวสู่วิถีปรกติใหม่ในสังคมสูงวัย ผนึกภาคีเครือข่ายหลักทั้ง 6 กระทรวง พร้อมอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน

สำหรับมาตรการหลัก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกวัย ประกอบด้วย 6 มาตการ ได้แก่

๑.การสร้างระบบคุ้มครองและสวัสดิการผู้สูงอายุ,

๒.ส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ,

๓.ระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ,

๔.ปรับสภาพแวดล้อมชุมชนและบ้านให้ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ,

๕.ธนาคารเวลา สำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย

๖.และการสร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ

นอกจากนี้ ยังมุ่งยกรับดับความร่วมมือเสริมพลังสังคมสูงอายุ การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับให้เอื้อต่อการทำงานด้านผู้สูงอายุ การปฏิรูประบบข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ และการพลิกโฉมนวัตกรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมสูงอายุ

Leave a Reply